انواع غدد تیروئیدی

هیپوتیروئیدی هیپوتیروئیدی اولیه خود به خود است و در شرایط زیر روی می دهد: از دست دادن تیروئید در پی رزکسیون کامل یا تقریبا کامل بدون جایگزین کردن هورمون ها، هیپوپلازی یا آپلازی مادر زادی، تیروئید نابجا در اطفال، یا اختلال در ساخت هورمون های تیروئید. هیپوتیروئیدی ثانویه بر اثر عدم ترشح TSH  از هیپوفیز روی می دهد. اطلاعت بیشتر دربارهانواع غدد تیروئیدی[…]