توصیه های برای مسافران دیابتی

چگونه می توان با وجود ابتلا به دیابت، سفر ایمنی داشت . دیابتی ها می بایست حین سفر و بعد از رسیدن به مقصد به نکاتی مهمی توجه کنند تا از بروز عوارض بیماری جلوگیری شود . حتما پیش از سفر به پزشک خود مراجعه کرده و از پیشنهادات و توصیه های برای مسافران دیابتی اطلاعت بیشتر دربارهتوصیه های برای مسافران دیابتی[…]