قطع پای دیابتی

آسیب رگ های خونی و کاهش جریان خونرسانی، از جمله عوارض بیماری دیابت می باشد، و پاها بیشتر در معرض آسیب و زخم قرار می گیرند، به همین خاطر به افراد دیابتی توصیه می شود که روزانه و به طور مرتب پاهای خود را بررسی کنند، تا در صورت بروز زخم و یا آسیب، نسبت اطلاعت بیشتر دربارهقطع پای دیابتی[…]